Tubitak AR-GE Destekleri

Ürün Kategorileri

Tubitak AR-GE Destekleri

1501 SANAYİ ARGE PROJELERİ

Programın Amacı
Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Programın amacı; sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri
Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri

Uygun Proje Konuları
Yeni ürün üretimi
Mevcut ürünün geliştirilmesi-iyileştirilmesi
Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi
Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi Konularında yürütülecek Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

1507 – KOBİ AR-GE PROJESİ

Programın Amacı
Programda projelere sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri
KOBİ ölçeğindeki Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşlar

Uygun Proje Konuları
Yeni bir ürün üretilmesi, 
Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 

1509 - ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Programın Amacı
Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Uygun Başvuru Sahipleri
Katma değer yaratan, Türkiye'de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilir (Projede en az bir yabancı ortak ile çalışılmalıdır)

Uygun Proje Konuları
Yeni ürün üretimi
Mevcut ürünün geliştirilmesi-iyileştirilmesi
Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi
Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi
 
Konularında işletmelerin uluslar arası ortaklı olarak yürütecekleri Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

1511 – ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Programın Amacı
Program ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen ülkemiz öncelikli alanlar çerçevesinde hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle;
 
Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
Özgün teknolojilerin geliştirilmesi
Teknolojik gelişimde ivme kazanılması
hedeflenmektedir.

Uygun Başvuru Sahipleri
Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri
Ar-Ge yoğun başlangıç firmaları
Üniversiteler ve Araştırma kurumlarI

Uygun Proje Konuları
Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı izlenebilir sonuçları olan; 
yeni bir ürün üretilmesi, 
mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, 
ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, 
maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, 
yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler 
 
NOT: Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı çağrı duyurusunda belirtilmektedir. Çağrı planına dahil olan alanlar; BIT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri), Makine, Otomotiv, Sağlık, Enerji, Gıda, Su, Kimya, Metal ve Madencilik, Tekstil şeklinde sınıflandırılmıştır.