Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Ürün Kategorileri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI (TEKNO YATIRIM)

Program Amacı
Programın temel amacı; ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için sanayiye yönelik, ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesidir.

Uygun Başvuru Sahipleri
KOBİ statüsündeki işletmeler veya büyük işletmelerin Türkiye’de veya yurtdışında yürüttüğü Ar-Ge ve yenilik projelerinin sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçmemiş olması,
İncelemeli patentin, başvuru tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıllık korumaya sahip olması
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yatırım izninin veya olumlu raporun başvuru tarihinden en çok 12 (oniki) ay önce alınmış olması

Uygun Proje Konuları
Desteklenecek yüksek ve orta-yüksek teknoloji alanları Bakanlıkça belirlenir.

TEKNO GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ

Program Amacı
Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri
Teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen nitelikleri taşıyan,
Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da mezun kişiler başvurabilir.

Uygun Proje Konuları
Çağrıda özel bir sınırlama olmadığı müddetçe tüm teknoloji alanlarında yenilik odaklı, ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları uygundur.
Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Program Amacı
Teknoloji tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması, teknolojik ürüne yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Uygun Başvuru Sahipleri
Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış,
 
Patent belgesi ile koruma altına alınmış,
Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınmış
Teknolojik ürün veya prototipe sahip işletmeler.

Uygun Proje Konuları
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, AB Destekli Ar-ge Projeleri vb.