Koronavirus (Covid-19) İşçi ve İşvereni Ayırmasın

Koronavirus (Covid-19) İşçi ve İşvereni Ayırmasın

Koronavirus salgını nedeniyle gerek dünyada gerekse ülkemizde çok çeşitli önlemler alınmaktadır. Özellikle iş dünyamız, çalışma hayatımız bu gelişmelerden olumsuz şekilde etkilenmektedir. Şirketlerin işçilik giderlerinin karşılanması, işyerlerinin kapanmalarının önüne geçilmesi ve kalifiye işçilerin kaybedilmemesi açısından öne çıkan araç ise kısa çalışma ödeneği olarak görülmektedir.

Normal şartlarda bu tür başvurulardan sonra iş müfettişleri tarafından işyerinde uygunluk denetimleri gerçekleştirilmekte iken, bu salgına özel olarak dosya üzerinde inceleme yapılması beklenmektedir.

Bu anlamda kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartlarını taşıyan personellerinizin tespit edilmesi, kısa çalışma döneminizin tespiti açısından gerekli hazırlıklarınızı yaparak ödenek başvurusunda gecikmeksizin bulunmanızı tavsiye etmekteyiz.
Açıklanan yeni ekonomik tedbirler kapsamında kısa çalışma ödeneğinin destekleneceği ve faydalanma kriterlerinin esnetileceği ifade edilmiştir.

Kısa Çalışma Kapsamında;

* İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

* Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi, hizmetleri sağlanmaktadır.

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için;

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde  İŞKUR’a başvuruda  bulunması ve İş Müfettişlerince  yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

•    İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

•    İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 450 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),

•    İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması,
gerekmektedir.

Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi

İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle Kısa Çalışma Talep Formunu  ve kısa çalışma  yaptırılacak  işçilere  ilişkin bilgileri  içeren  listeyi  manyetik  ve yazılı ortamda  doldurarak  kısa çalışma başvurusunda bulunulabilir.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde  kuvvetli  emarenin  bulunması  halinde  konu,  İŞKUR  Yönetim  Kurulunca  değerlendirilerek  karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik  gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için Yönetim Kurulu Kararı aranmaz.

Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen  zorlayıcı sebeplerle  ilgili Yönetim  Kurulunca  alınmış bir karar bulunmuyorsa  işverenlerce başvurular Kurum birimi tarafından reddedilir.

İş   müfettişlerince   yapılacak   inceleme   sonucu   uygunluk  tespiti   tamamlandıktan   sonra,   kısa  çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine ve/veya işyerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri, yeni başvuru olarak değerlendirilir.

İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde  azaldığı  veya  durduğunun   İş  Müfettişlerince  yapılan  uygunluk  tespiti  sonucu  işverene   İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine  taraf  işçi  sendikasına  bildirir.  İlan  yoluyla  işçilere  duyuru  yapılamadığı  durumlarda,  kısa çalışmaya tabi  işçilere  yazılı bildirim yapılır. Kısa  çalışma talebi  uygun bulunan  işveren  Kurumca  bildirilen sürede   Kısa  Çalışma  Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.

Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez.

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.

Aşağıda 2020 yılı için aylık kısa çalışma ödeneği hesabı verilmiştir.

Son 12 Ay Asgari  Ücretle             Çalışan 2.943,00.TL          İşkur Tarafından Ödenecek Ücret 1.752,40.TL
Son 12 Ay 4.000. TL ile                 Çalışan  4.000,00.TL         İşkur Tarafından Ödenecek Ücret 2.381,78.TL
Son 12 Ay 7.000.TL ile                  Çalışan  8.000,00.TL         İşkur Tarafından Ödenecek Ücret 4.380,99.TL

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak verilir.
Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim  ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.

Kısa  çalışma  ödeneğinin  süresi  üç  ayı  aşmamak  kaydıyla  kısa  çalışma  süresi  kadardır  ve  kısa  çalışma ödemeleri, hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir.
Kısa   çalışma   ödeneğinin   süresini   altı   aya  kadar   uzatmaya   ve  işsizlik   ödeneğinden   mahsup   edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.

Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsili
İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneği Alınan Süre İçin Ödenen Primler
İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.

Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi
İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum  birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.
Bildirimde belirtilen  tarih  itibariyle kısa çalışma sona erer.  Geç bildirimlere  ilişkin oluşan  yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi
Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu
Kısa  çalışma yapan işveren,  işçilerin çalışma  sürelerine  ilişkin kayıtları tutmak  ve istenilmesi  halinde  ibraz etmek zorundadır.

Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru işlemleri için her zaman yanınızdayız. 
Detaylı bilgi almak  ve işlemlere hızlıca başvurmak için bizimle iritbata geçebilirsiniz.