Geriye Dönük Teşvikten Yararlanma Süresine Dikkat

Geriye Dönük Teşvikten Yararlanma Süresine Dikkat

SGK tarafından yayımlanan yazıda, geriye dönük teşvik yararlanma süresi olarak bildirgelerin sisteme son yükleme tarihleri ile ilgili açıklamalar kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak geriye dönük teşvikten yararlanma süresine dikkat edilmesi gerekiyor. Özetle, 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvik değişikliği talebini 1 Haziran 2018 ve öncesinde başvuru yaparak sisteme henüz değişiklik bildirgelerini yüklemeyen işverenlerin 31 Mayıs 2020 tarihine kadar başvurmaları gerekmekte

Süreç Nasıl İşliyor?
Bilindiği üzere işverenler SGKya yapacakları başvurular ile geçmiş dönemlere ilişkin Ek/İptal/Asıl nitelikli bildirgeler hazırlayarak düzeltme taleplerinde bulunabiliyor. SGK gün ve kazanç değişikliği olmadan, sadece kanun numaralarında değişiklik yapılan düzeltme bildirimlerini yani sigortalıların bildirileceği kanun türü değişikliklerinde işverenler için belirli kıstasların yerine getirilmesini ön şart olarak değerlendirmişti. 18 Mart 2015 tarihinde 2015/10 sayılı Genelge yayınlamış ve işverenlerin geriye dönük teşvik hizmetlerinden faydalanmasının önüne geçmişti.

İşverenler SGK’nın 2015/10 sayılı Genelgesi aleyhinde Kurum kararına karşı dava yoluna giderek, 2015/10 sayılı Genelge ile reddedilen teşvik düzenleme belgeleri mahkeme kanalı ile işleme aldırılmaya başlanmış ve Kurum hem dava masraflarının çokluğu hem de mahkeme kararı ile 2015/10 sayılı Genelgenin ilgili hükümlerinin uygulamada geriye dönük teşvik düzenlenmesi hükmünü yitirmesi sonucu, Genelgeden daha büyük bir norm ile Yasa çalışmasının gerekliliği ortaya çıktı.
7103 Sayılı Kanunla Yasal Düzenleme Tamamlanarak Teşvikte Yeni Yol Haritası Çizildi

27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 70. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ek 17. madde eklenmiş olup, anılan maddede iki farklı tarihe göre geriye dönük teşviklerden faydalanılması konusunda açıklık getirmiştir.
2018/Nisan ayı/Dönemi ve sonrası ile 2018/Mart Ayı/Dönemi ve Öncesine İlişkin Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Talepleri Hakkında Yapılacak İşlemlerin Usul ve Esaslar ayrı ayrı açıklandı.
-2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrası
İşverenlerin değişik tarihlerde farklı kanun türlerinden bildirdikleri sigortalıların gün ve kazanç değişikliği olmadan cari ay içerisinde faydalanmadıkları diğer kanunlardan doğan sosyal güvenlik prim teşviki diğer indirimlerinden faydalanmak için 6 aylık süre öngörülmüş ve Kurum’a başvurulduğu tarihten önceki altı aylık süre zarfında sigortalıların Kurum’a daha önce bildirildiği bildirgeleri sosyal güvenlik teşvik desteklerden yararlanılacak şekilde belgelerde değişiklik yapılabileceği belirtildi.
İşverenler bu değişiklik taleplerini, geriye yönelik teşvikten yararlanılmak istenen ayı/dönemi takip eden 6 ay içinde internet ortamında veya iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında yapılması gerekiyor.

-2018/Mart Ayı/Dönemi ve Öncesine İlişkin Geriye Yönelik Teşvik Değişiklik Talepleri
7103 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek madde gereği, yukarıda bahsettiğimiz 6 aylık süre zarfından daha fazla bir süreyi kapsayan değişiklik talepleri için ise farklı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.
Daha önce 2015/10 sayılı Genelge ile işverenlerin geriye yönelik teşvik ve destekten faydalanmaları zorlaştırılmış, işverenler tarafından açılan davalar ile bu talepler yerine getirilmiş olmasına rağmen 7103 sayılı Kanunla getirilen değişiklik sonrası ise yeni zaman kıstası ön plana çıktı.
Kanun değişikliği ile geriye yönelik teşvikten yararlanma veya teşvik değişiklik başvurularının anılan maddenin ikinci fıkrası kapsamında yasal süresi içinde 1 Haziran 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılmış olması halinde ilgili kanunlarda gerekli şartların sağlanmış olması kaydıyla, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilir veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşvik, destek ve indirimi ile değiştirilebilmesi imkanı sağladı.

Özetle, 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin geriye yönelik teşvik değişikliği talebini 1 Haziran 2018 ve öncesinde başvuru yaparak sisteme henüz değişiklik bildirgelerini yüklemeyen işverenlerin 31 Mayıs 2020 tarihine kadar sisteme yükleme yapabilecekleri, bu tarihin kaçırılması halinde geriye dönük teşvik değişikliğinden faydalanamayacağını belirtmek isteriz.